Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT NGÀY 04/9/2020
về Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

III. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý
1. Hiệu lực, lộ trình thực hiện: TT có hiệu lực từ 20/10/2020.
• Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
• Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.
• Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3.
• Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.
• Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5.
Lưu ý: Quy định đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT được áp dụng đến khi các quy định tại Điều 2 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT được thực hiện.
2. Giáo viên được chấm 0 điểm bài kiểm tra:
– Cụ thể, trong đánh giá định kỳ, bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.
– So với quy định hiện hành tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT đã bỏ quy định “không cho điểm 0” đối với bài kiểm tra của học sinh tiểu học.
3. Đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 03 mức độ
– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;
– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;
– Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
4. Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá
Theo đó, trong đánh giá thường xuyên:
– Về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục: Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.
– Về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực: Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.
5. Vai trò của phụ huynh trong đánh giá thường xuyên
– Về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục:
Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện. (Thông tư 22/2016 quy định khuyến khích cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên).
– Về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực:
Cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi. (Thông tư 22/2016 quy định khuyến khích cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên).
6. Một số thay đổi khác trong đánh giá định kỳ
• Về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục
Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực (Theo Thông tư 22/2016 là chuẩn kiến thức, kỹ năng) của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức sau:
– Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
– Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
– Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, đối với các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ; Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II. (theo Thông tư 22/2016, bao gồm các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc).
Ra đề kiểm tra: Do các Tổ CM ra đề kiểm tra định kì.
7. Thay đổi trong tổng hợp kết quả: Cuối năm đánh giá kết quả GD theo 4 mức:
– Hoàn thành xuất sắc;
– Hoàn thành tốt;
– Hoàn thành;
– Chưa hoàn thành.
8. Thay đổi trong khen thưởng
a) Hiệu trưởng
– Cuối năm học:
+ Danh hiệu HS xuất sắc;
+ Danh hiệu HS tiêu biểu.
– Khen thưởng đột xuất.
b) HS có thành tích đặc biệt được đề nghị cấp trên khen thưởng.
c) CBQL, GV có thể gửi thư khen.
9. Thay đổi trong quyền và trách nhiệm của HS
– Được đưa ra ý kiến và nhận sự hướng dẫn, giải thích về kết quả đánh giá;
– Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét;
Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định trong điều lệ; nội quy, quy chế của nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *