CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM NGHI

1. Ban giám hiệu:

1.1. Hiệu trưởng

– Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục;báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

– Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.

– Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.

– Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

– Quản lí học sinh và các tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp;  tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.

– Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

– Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

1.2. Phó Hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn của nhà trường, là người giúp việc cho Hiệu trưởng.

– Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

– Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

2. Đoàn thể:

2.1. Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

– Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo về việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo,giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với thủ trưởng đơn vị để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng cơ quan đơn vị cải thiện điều kiện làm việc , chăm lo đời sống của công nhân viên lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân viên lao động.

– Tổ chức vận động công nhân viên lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia quản lí cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

– Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

2.2. Đoàn thanh niên :

– Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; Kiên định mục tiêu và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; Gương mẫu chấp hành Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự phân công của tập thể lãnh đạo, ban thường vụ đoàn cúng cấp và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.

– Tận tụy với công tác đoàn và phong trào thiếu nhi; tôn trọng và liên hệ mật thiết với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

– Tĩch cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyê môn, nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng công tác đoàn.

– Cán bộ đoàn luôn là tấm gương đoàn viên, thanh niên noi theo.

3.Trưởng ban văn thể 

– Tổ chức các hoạt ngoại khóa cho học sinh và cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường.

– Thành lập các câu lạc bộ trong trường học để nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

4. Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

– Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ tổ chức , quản lý các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

5. Các tổ chuyên môn: 

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.

– Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

– Tham gia, đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

– Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

 

6. Tổ văn phòng:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường,

– Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định.

– Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

– Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

– Lưu trữ hồ sơ của nhà trường.

– Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.