UBND thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định Số 1116/QĐ-UBND ngày 01/6/2024 về việch phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2024-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *