• Thực hiện kế hoạch số 382/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Sở giáo dục và đào tạo về Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025 trong ngành Giáo dục thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Xem chi tiết công văn dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *